Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
WEB ДИЗАЙН
и
и
    В плен ли сте на магията на майсторски създадените сайтове, въздействащи с цветовите си решения, динамично сменящи се изображения, музика, звук и говор? Мечтаете ли и Вие да можете да създавате мултимедийни продукти? Чувствате ли в себе си усет, възможности и още неразработен талант за това?

  През новата учебна 2017-2018 година се организира съвместна програма между колеж Иком Интелект и ВУ по МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ и МАРКЕТИНГ (МТМ). В продължение на две години Вие ще се обучавате в четири семестъра, един от който с икономическа подготовка. Получавате две дипломи (СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация III кв. степен) ИКОНОМИСТ и ДИЗАЙНЕР, след което можете да продължите в МТМ още една година за професионален БАКАЛАВЪР по мениджмънт, търговия и маркенинг.

         НОВО!         НОВО!         НОВО! 

Концептуален уникален Web дизайн. Консултант, преподавател и дизайнер Иван Попов

   Тогава изберете новата, модерна и безкрайно интересна професия „Компютърен график”, специалност „Web дизайн” и ние ще Ви помогнем да реализирате мечтата си!

   Компютърната графика е дял на компютърните науки, който изучава методите за цифрово синтезиране и обработка на визуално съдържание. 

   Тя обхваща няколко подобласти: 3D компютърна графика, компютърна анимация, специални ефекти (често използвани във филми и телевизия), обработка на изображения и геометрично моделиране (често използвано за инженерни и медицински цели).
   Компютърната графика се занимава със синтеза на изображения на реални или въображаеми обекти от техните компютърно-базирани модели. Обработката на изображения третира обратния процес – анализът на сцени или реконструирането на дву- и триизмерни модели от техните изображения. 3D компютърната графика (за разлика от 2D компютърна графика) е графика, която използва тримерно представяне на геометрични данни (най-често декартови), които могат да се обработват с помощта на компютърна програма. Обработката на тези данни включва извършване на различни изчисления и рендериране на двумерни изображения. 
и
   Тази професия, освен че Ви позволява да изявявате творческите си умения и талант на пазара, изисква и умения за работа в екип.
и
и
   За да рекламирате и успешно да творите трябва да можете да използвате съвременните технически средства и новите информационни продукти.

   Специалността „Web дизайн” се изучава по Бакалавърска програма, в която първите две години се обучавате в колеж „Иком интелект”, а при желание от Ваша страна, можете да продължите за степен бакалавър във ВУЗ-ове, с които Колежът има сключени договори:
Нов Български Университет 
Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”
   Специалността “Компютърна графика” е насочена към хора, завършили вече средното си образование, които желаят да придобият професия „Компютърен график” – III кв. степен. 

   Лицензирана е от НАПОО на 09. 94.2012 г.
   Формата на обучение – задочна, индивидуална и дистанционна, насърчава съчетава­нето на придобиването на нови знания и умения с всекидневните ангажименти – лични и професионални.
и
    Цели на обучението
    Оформяне и създаване на различни художествени и медийни продукти.  Подготовка на  компетентни висококвалифицирани специалисти, които творят в динамичната среда на медийния и графичен дизайн.
и
и
В продължение на четири семестъра вие ще получите:
и
Базови знания: 
Класически и мултимедийни компютърни архитектури
Периферия и мрежи
Програмиране на структурни и обектно-ориентирани езици, бази данни и съвременни информационни и мрежови технологии
Обща теория на изобразителното изкуство
Техники и изразни средства в изобразителното изкуство
Реклама
Композиция
Перспектива
Рисуване, цветознание и структурна комбинаторика, шрифт и графичен дизайн, рисувана анимация
и
Специализирани знания:
Компютърно създаване и обработка на изображението 
Графичен уеб дизайн и реклама
Векторна компютърна графика
Тримерна графика и анимация 
Компютърен монтаж
Презентационна и интерактивна мултимедия
WEB дизайн
Цифрова фотография
Звук
Видео редактиране и ефекти
Мултимедия
и
Компетенции:

Завършилият Колежа:
Притежава нужния обем от знания за основните понятия в рисуването и работата с цветовете;
Използва основни инструменти за работа чрез компютърни програми PhotoShop, CorelDraw, InDesign, Adobe Illustrator, Flash, HTML, 3D Max – моделиране и видеолизиране.
WEB дизайн: HTML, JAWA и др
Познава и прилага всички техники за графично проектиране и представяне в програмни продукти като CorelDraw и Photoshop;
Може да редактира растерни изображения, да прави настройка на цветовете;
Средствата и техниките за създаване и редактиране на дигитални фотоизображения;
Пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET
Да използва системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи;

Да използва програмен инструментариум за разработване на проекти по задание на клиента;
Средствата и техниките за създаване и редактиране на дигитални фотоизображения.
Пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET
и
   Иком Интелект  чрез своите учебни методи и екип от професиона­листи ще съчетае вашия талант и знания с теория и практика в област­та на дизайна.
и
Организация на учебния процес

   Формата на обучение е съобразена с възможностите за присъствие на колежаните.

Най-голям интерес има към Задочна форма на обучение, която Колежът организира на модулен принцип (всеки месец три учебни дни – петък, събота и неделя) по съгласуван с учебната група календар.

    Индивидуална форма на обучение се предлага на колежани, които имат завършена II или III квалификационна степен на обучение от предходни години. Обучението е в индивидуален план, съгласуван в календарен график.

    Дистанционна форма на обучение е предпочитана форма за колежани извън страната. Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в On line обучение.
    По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели. Колежът работи  с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.

Валидира на знания със възможност за съкратена форма на обучение
Ако имате познания по избраната от вас професия след консултация и събеседване в учебен отдел се предлага индивидуален план на обучение с цел дипламиране още в текущата учебна година.

и
и
Нашият екип ще ви съдейства при изработването на Вашето портфолио за представяне пред български и чуждестранни работодатели.

Паралелно с програмата по “Web дизайн”
Вие бихте могли да специализирате в свързаните с обучението Ви специалности „Рекламна графика“ или „Графичен дизаин”. За избраната от Вас втора професия през втората учебна година трябва да платите само за още един (пети) семестър.

Бакалавърската програма за специалността “Компютърна графика” е акредитирана за продължаващо обучение за степен бакалавър в:
НБУ –  “Мултимедия и компютърна графика”
ВСУ – Професионално направление „Архитектура, Дизайн” със специализации: Интериорен дизайн, Светлинен дизайн, Графичен дизайн;
в чужбина (Европейски университет в Барселона и ВУ по дизайн – Италия).Успешно завършилите Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” получават квалификация „бакалавър по дизайн“ с диплом и специалните знаци за качество и признаване на образованието в Европа – ECTS Label и DS Label, с които този Университет е удостоен.

  Всичко прекрасно, постигнато някога, е дело на осмелилите се да повярват, че носят в себе си нещо, което ги издига над обстоятелствата !!!

   Обучението е организирано с лекции, практически задания и разработка на проекти за всеки модул. В програмата е включен модул “Разговорен английски език” – ниво В1, за което се издава отделен документ (Удостоверение) по образец на МОН.
   Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – защита на проект. Придобивате професия “Компютърен график”, специалност “Компютърна графика” – ІІІ квалификационна степен.

и
Професионална реализация

   Завършилите програмата са специалисти по информационни и комуникационни технологии,  приложни програмисти, разработчици на уеб съдържание и мултимедия, графични и мултимедийни дизайнери.

    Могат да създават продукти с използването на структурно и обектно ориентирано програмиране;

    Имат умения за създаване на мултимедийни продукти за различни приложни области и за разработване на проекти с използване на компютърна графика, анимация и ефекти, както и умения за компютърно художествено проектиране и оформяне на медийни и мултимедийни среди.

и
и
и
  Copyright  ©  Иком Интелект